Aanvullende leveringsvoorwaarden Cicogna BV (hierna te noemen Cicogna)

Wij gunnen jou een onvergetelijke kraamtijd. Er zijn aan onze zorg wel voorwaarden verbonden. Op deze manier kan jij je veilig voelen en zijn onze kraamverzorgenden verzekerd van de juiste omstandigheden.

Cicogna hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo geboortezorg 2018. Daarnaast hanteren wij de volgende aanvullende leveringsvoorwaarden, zodat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten:

Wat mag je van onze kraamverzorgenden verwachten?

Van de kraamverzorgenden mag je verwachten dat zij:

  • Je voorziet van zinnige kraamzorg die op maat is voor jouw specifieke situatie.
  • Jou met respect behandelt en persoonlijke aandacht heeft voor jou en je gezinsleden.
  • Zoveel mogelijk rekening houdt met je wensen, ideeën en leefregels.
  • De afgesproken werkzaamheden in en na overleg zelfstandig, goed en deskundig uitvoert.
  • De gemaakte afspraken nakomt en als dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, dit met de jou overlegt.

Deskundigheid

Alle kraamverzorgenden werkzaam bij Cicogna staan ingeschreven in het register van het Kennis Centrum Kraamzorg: www.kckz.nl. Daarnaast worden alle specialisaties, opleidingen en scholingen gegeven door of in samenwerking met onze partners in de geboortezorgketen. Zo spreken we allemaal dezelfde taal.

Kraamverzorgenden in opleiding

Cicogna is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Zij wordt, afhankelijk van het opleidingsstadium, in meer of mindere mate begeleid door een gediplomeerde kraamverzorgende. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. Bij inzet van kraamzorg word je wanneer van toepassing hierover geïnformeerd.

Zorgovereenkomst

Bij inschrijving komt een zorgovereenkomst tot stand, waarin de specifieke afspraken tussen cliënt en de organisatie beschreven worden. Je hebt tot 14 dagen na ontvangst van deze overeenkomst de tijd de overeenkomst ongedaan te maken.

Financiering

Voor de zorg van Cicogna geldt een vastgesteld uurtarief. De geïndiceerde kraamzorg valt binnen het basispakket en wordt daarmee door de zorgverzekeraar vergoed. Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage per uur die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Ook bij Couveuse nazorg, uitgestelde kraamzorg en verlengde kraamzorg kan er sprake zijn van een eigen bijdrage.

Digitale zorg

Cicogna biedt aanvullend op de fysieke zorg ook digitale zorg aan in de vorm van voorlichting en instructie. Digitale zorg- en dienstverlening vindt plaats via de Kraamzorg-App en/of door middel van beeldbellen met een zorgprofessional via een beveiligde digitale wachtkamer. De Kraamzorg-App ontvang je automatisch een dag na de inschrijving. Deze App vervangt 1 uur fysieke kraamzorg.

Werkomstandigheden

Cicogna is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers en zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijden wet, de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) en ARBO wet- en regelgeving. Aandacht voor goede arbeidsomstandigheden is een gedeelde zorg waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Van jou wordt verwacht dat jij zorgt voor een veilige werkomgeving van de kraamverzorgende, met veilige voorzieningen, apparatuur en een kraambed op minimaal 70 cm. De plaats waar de kraamzorg geleverd wordt is eenvoudig bereikbaar en rookvrij. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek dat zal plaatsvinden rond de 32e week van de zwangerschap.

Onze cliënten dienen zich te onthouden van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de kraamverzorgende. Dit geldt ook voor gezinsleden en bezoekers van het gezin. Er dienen in de directe omgeving geen gevaar gevende elementen aanwezig te zijn die de veiligheid van de kraamverzorgende negatief kunnen beïnvloeden. Een kraamverzorgende kan taken weigeren of de zorg vroegtijdig beëindigen wanneer gemaakte afspraken na overleg niet nagekomen worden.

Aansprakelijkheid

Cicogna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van een schuld of nalatigheid. Schade, ontstaan door het gebruik van ondeugdelijke of onveilige apparatuur, materiaal of onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van €150,00 per schade. Je dient de schade binnen 5 dagen te melden bij onze organisatie. Dit kan per mail aan roger@cicognakraamzorg.nl, voorzien van een foto en een rekening. Bewaar het beschadigde materiaal voor eventuele expertise.

Cicogna is verzekerd voor schade die door een kraamverzorgende aan de cliënt is veroorzaakt. In geen geval is Cicogna verplicht om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die zij, of haar zorgverleners in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.

De cliënt zal aansprakelijk worden gehouden voor schade (onder andere letselschade, gevolgschade, schade aan eigendommen, mogelijke loonschade etc) die een kraamverzorgende lijdt tijdens het uitoefenen van haar werkzaamheden binnen het gezin, waardoor zij haar werkzaamheden niet meer of niet volledig meer kan uitvoeren. Je wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Verantwoordelijkheid

De verloskundige is medisch verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleggen met de verloskundige. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Cicogna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal. Bij overhandigen van een sleutel aan een kraamverzorgenden wordt een sleutelverklaring ondertekend.

Geldbeheer

Kraamverzorgenden maken in geen geval gebruik van bankpassen, pincodes en creditcards van de cliënt.

Vervoer en parkeerbeleid

Kraamverzorgenden van Cicogna mogen geen gebruik maken van de auto van het gezin waar ze werkzaam zijn of cliënten in de eigen auto vervoeren. Parkeerkosten zijn voor rekening van de kraamzorgorganisatie. Wel wordt gevraagd mee te denken over een oplossing in een gebied waar regelmatig parkeerproblemen zijn.

Broertjes en Zusjes

Andere kinderen in het gezin buiten de pasgeborene vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de kraamverzorgende. Eventuele activiteiten die de kraamverzorgende onderneemt met andere kinderen en/of de verzorging van andere kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Huisdieren

Huisdieren vallen niet onder de verantwoordelijkheid van een kraamverzorgende. Wanneer de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende belemmert kan de zorg beëindigd worden.

Meldcode

Cicogna werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Privacy

Om zorg van Cicogna te kunnen ontvangen dien je bij inschrijving akkoord te gaan met ons privacy regelement. kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens de privacyregels en hebben een geheimhoudingsplicht. Wij respecteren de privacy van onze cliënten en verwachten dat dit andersom ook gebeurt.

Klachten

Wij geven graag kraamzorg naar jouw tevredenheid. Mocht er iets niet naar wens zijn, doen wij er alles aan om dit op te lossen. Ben je ergens niet tevreden over en wil je een officiële klacht indienen, dan kan dit via email: planning@cicognakraamzorg.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Telefonisch kan natuurlijk ook. Wij zijn hiervoor bereikbaar op telefoonnummer 043- 4504990. Kunnen wij je klacht niet naar tevredenheid oplossen, zullen we je doorverwijzen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van BO Geboortezorg.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden met de aanvullende voorwaarden genieten de aanvullende voorwaarden voorrang, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.