Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Cicogna Kraamzorg

Artikel 1    Begripsbepalingen

 1. Onder Cicogna Kraamzorg wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan Cicogna Kraamzorg (onderdeel van Cicogna bv), gevestigd en kantoorhoudend te Gulpen.
 2. Onder client wordt begrepen, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening de werkzaamheden door de zorgverleners van Cicogna Kraamzorg worden verricht.
 3. Onder zorgverlening wordt verstaan, de verzorging van moeder, pasgeborene(n) en eventueel overige gezinsleden, gedurende de kraamperiode.
 4. Onder zorgeenheden wordt verstaan het aantal uren dat op een dag zorgverlening wordt verleend.

Artikel 2    Algemeen /Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Cicogna Kraamzorg haar zorgverleners en de cliënt.
 2. Afwijkende voorwaarden, bedingen en bijstellingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden bedingen en bijstelling door Cicogna Kraamzorg uitdrukkelijk zijn aanvaardt.
 3. Bij de organisatie en uitvoering van de in art. 1, lid 3 bedoelde werkzaamheden van Cicogna Kraamzorg wordt uitgegaan van de door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg vastgestelde Basis Kwaliteitseisen Kraamzorg en daarnaast de door Cicogna Kraamzorg vastgelegde werkprocedures, bevoegdheden kraamverzorgenden, hygiënerichtlijnen, privacyreglement en klachtenreglement.

Artikel 3    Zorgovereenkomst

 1. De zorgovereenkomst komt tot stand bij intake voor de kraamzorg door stilzwijgend akkoord van de cliënt met de afspraken vermeld bij op de zorgovereenkomst.  Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen 7 dagen te reageren op de zorgovereenkomst, indien cliënt niet kan instemmen met de genoemde afspraken.
 2. De zorgverlening bestaat uit zorgeenheden, die naar keuze van de cliënt kunnen bestaan uit gegarandeerde moeder- en kindzorg, eventueel aangevuld met huishoudelijke werkzaamheden en overige taken, zoals omschreven in de informatiebrochure, die de cliënt tegelijkertijd met het inschrijfformulier ontvangt. De inhoud van de zorgovereenkomst gaat niet verder dan de werkzaamheden die uitdrukkelijk in de informatiebrochure worden omschreven.
 3. Het aantal dagen van de zorgverlening is afhankelijk van de verzekering van de cliënt. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een afdoende verzekering.
 4. Indien Cicogna Kraamzorg door overmacht geen zorg kan leveren, kan de overeenkomst door een der partijen worden ontbonden.
 5. Cicogna Kraamzorg garandeert, behoudens de onder art. 3, lid 4 genoemde situatie, te allen tijde de zorg voor moeder en kind met een minimum van 24 uur, exclusief de bevalling.
 6. Minimale afname van zorg bedraagt 3 uur per dag.
 7. Cicogna Kraamzorg streeft per kraamperiode naar minimale wisseling van kraamverzorgenden.
 8. Zowel Cicogna Kraamzorg als de cliënt kunnen in onderling overleg:
  1. Afwijken van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst
  2. Bijstellen van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst.

Artikel 4    Inschrijving

 1. De inschrijving voor zorgverlening is eerst definitief nadat door Cicogna Kraamzorg het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen en deze inschrijving door Cicogna Kraamzorg aan u is bevestigd.

Artikel 5    Tarieven

 1. De kosten voor de kraamzorg zijn op opgebouwd uit verschillende tarieven, welke jaarlijks worden vastgesteld op basis van landelijke richtlijnen en daarvoor geldende wettelijke regelingen. Door Cicogna Kraamzorg worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht.
  1. De inschrijving
  2. De intake
  3. Assistentie bij de bevalling
  4. De geboden uren kraamzorg
 2. Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Cicogna Kraamzorg aangegeven wijze.
 3. Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling is overeengekomen. Cicogna kraamzorg is gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, te vermeerderen met administratiekosten.
 4. Bij niet-tijdige betaling heeft Cicogna Kraamzorg het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen. Indien Cicogna Kraamzorg tot incassomaatregelen overgaat is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het uitstaande bedrag.
 5. De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Uitvoering van de zorgverlening

 1. Cicogna Kraamzorg is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende 7 dagen per week.
 2. Ingeval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen een uur nadat de melding bij Cicogna Kraamzorg heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

Artikel 7 Urenverantwoording

 1. Gedurende de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier bijgehouden. Dit formulier dient voor akkoord te worden getekend door de kraamverzorgende en de cliënt.
 2. Door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op het urenregistratieformulier en deze uren te betalen conform het daartoe op dat moment geldende tarief.
 3. Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien de cliënt geen verzekering heeft afgesloten, waaronder de (volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van de cliënt.

Artikel 8    Annulering

 1. Indien de cliënt besluit, na inschrijving geen gebruik meer te maken van de diensten van Cicogna Kraamzorg kan deze de overeengekomen werkzaamheden annuleren. Hiertoe dient de cliënt Cicogna Kraamzorg altijd schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Bij annulering van de zorg worden de inschrijfkosten en/of intake kosten bij de cliënt in rekening gebracht (afhankelijk van het tijdstip van annulering).
 3. Ingeval van opzegging van de zorgovereenkomst ten tijde van de zorgverlening wordt het in de overeenkomst overeengekomen aantal uren altijd volledig in rekening gebracht.

Artikel 9    Klachtenprocedure

 1. Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening door Cicogna Kraamzorg, zulks met uitzondering van klachten over tarieven en van schadeclaims worden behandeld op basis van het klachtenreglement van Cicogna Kraamzorg. Een exemplaar van het klachtenreglement kan op verzoek worden toegezonden.
 2. Een klacht kan worden ingediend tot een jaar na het plaatsvinden van het feit of gebeurtenis waarover wordt geklaagd.

Artikel 10   Ontbinden zorgovereenkomst door Cicogna Kraamzorg

 1. Cicogna Kraamzorg is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende situaties:
  – Indien de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener onveilig, ongezond en risicovol zijn en/of niet voldoen aan de Wet te verbetering Arbeidsomstandigheden, zulks ter beoordeling van Cicogna Kraamzorg.
  – Indien jegens de zorgverlener ongewenste intimiteiten, discriminatie en dreiging met geweld plaatsvinden.
  – Indien de aanwezigheid van huisdieren de uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende in ernstige mate belemmert.
 2. Ingeval van ontbinding van de zorgovereenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel is de cliënt het volledige bedrag ter zake van de in de zorgovereenkomst overeengekomen aantal uren verschuldigd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Cicogna Kraamzorg is verzekerd voor schade die door een kraamverzorgende aan de cliënt is veroorzaakt.
 2. Indien zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, kan er een schriftelijke aanvraag tot schadevergoeding worden ingediend, binnen 48 uur na het optreden van de schade.
 3. In geen geval is Cicogna Kraamzorg gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de uitkering die zij, of haar zorgverleners in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt. De cliënt heeft een eigen risico van € 50,00 per schade.
 4. De aansprakelijkheid van Cicogna Kraamzorg en de kraamverzorgende wordt uitgesloten voor: (i) schade die is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de cliënt, (ii) schade ontstaan door slijtage, (iii) schade veroorzaakt door diefstal of verlies door derden van aan medewerkers van Cicogna Kraamzorg toevertrouwde waarde-artikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker van Cicogna Kraamzorg.

Artikel 12   Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen Cicogna Kraamzorg en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. In geval van juridische procedures is de Rechtbank in Maastricht het bevoegd.

Leveringsvoorwaarden – Cicogna
Kraamzorg V003       01-06-2014